Plan-MER Programmatische Aanpak StikstofDe Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als

algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in

kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten

worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien

kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer

‘Plan-MER PAS (PL257)’ 

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

of per e-mail aan mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof