Leefloon - recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een minimumuitkering die gewaarborgd wordt aan personen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken. Het recht op maatschappelijke integratie kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon, dat al dan niet gepaard gaat met een integratiecontract. Personen die jonger zijn dan 25 jaar hebben recht op een passende tewerkstelling of een integratiecontract dat binnen een bepaalde periode leidt naar een arbeidsovereenkomst. Tijdens deze periode hebben zij recht op leefloon. Ook voor personen ouder dan 25 jaar kan het leefloon gekoppeld worden aan een integratiecontract, waarvan de doelstellingen divers kunnen zijn maar gericht zijn op een betere integratie in de samenleving.

Voorwaarden:

Voor burgers op het grondgebied die aan volgende voorwaarden voldoen: 
• nationaliteit: Belg, staatloze, een erkende vluchteling of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister 
• minstens 18 jaar oud of jonger dan 18 jaar oud en ontvoogd door huwelijk of zwanger of kinderen ten laste 
• werkelijke verblijfplaats in België 
• onvoldoende inkomsten en niet in staat er zelf te verwerven 
• bereid rechten te laten gelden op andere sociale uitkeringen waarop men gerechtigd is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ...) 
• werkbereid tenzij dit om gezondheidsredenen of billijkheidsredenen niet mogelijk is