Inname openbaar domein

Wanneer  de  plaatsing van een container, …   of de uitvoering van werken verkeershinder  kan veroorzaken  dan moet deze verkeersbelemmering passend gesignaleerd worden. Daarvoor moet  een signalisatievergunning  aangevraagd worden.   Die ‘signalisatie’ - vergunning bepaalt welke signalisatie op welke wijze moet geplaatst worden en moet vooraf bekomen worden.

Die signalisatievergunning staat los van de toelating die men desgevallend moet bekomen van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken zelf uit te voeren.

Het niet naleven van de vergunningsplicht kan leiden tot het onvoldoende signaleren van een verkeershinder en daardoor mensen in gevaar brengen en is bijgevolg strafbaar of de mobiliteit onaanvaardbaar verstoren.

Wat moet je meebrengen?

Zorg dus voor:
1e: een juiste plaatsbeschrijving!

2e: vermeld de juiste hinder voor het voertuigenverkeer, voetgangers, fietsers, …?
3e: een kleine schets van de plaatstoestand op de aanvraag of een bijlage

4e: vermeld de afmetingen van het ingenomen gedeelte van de openbare weg en de breedtes van de vrije doorgangen op de rijbaan, trottoir, berm.

Soms helpt een foto (maar pas op: deze is meestal onleesbaar op een faxbericht).

Tips voor een snelle afhandeling van uw aanvraag:

Hoe vollediger de aanvraag, hoe sneller de verwerking!

Stap 1: Hoe, waar en wanneer aanvragen?

Het aanvragen van een signalisatievergunning gebeurt bij de technische dienst van het gemeentebestuur. 
 

Stap 2: Tijdig aanvragen = tijdig een vergunning kunnen bekomen

De vergunning moet tijdig aangevraagd worden en bij de politie aankomen 
- minstens 7 dagen voor de voorziene plaatsing van een container, verhuiswagen,…
- minstens 10 dagen voor het plaatsen van signalisatie n.a.v. werken die verkeershinder kunnen veroorzaken.

De politie moet immers een voorafgaand plaatsbezoek kunnen doen, het dossier administratief verwerken,… en bezorgen voor u de werken kan aanvatten.
Soms moeten de hulpdiensten, buurtbewoners, … ingelicht worden.

Stap 3: Hoe de aanvraag indienen ?

  1. je kan deze mailen naar mariska.debaene@spiere-helkijn.be of faxen naar 056/45 69 30
  2. ze bezorgen bij de technische dienst van het  gemeentebestuur
  3. ze toesturen per post naar het gemeentebestuur 

Stap 4: Let op de wegcode!

 

Signaleren van containers volgens de wegcode

(Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. (B.S. 21-05-1999)- artikel 8 .)