De EPB wegwijzer

Heeft u problemen om na te gaan of uw project aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen en zo ja, welke eisen van toepassing zijn?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) ontwikkelde voor u een helpinstrument "Wegwijzer EPB-eisen".

In deze module toetst u, stapsgewijs, aan welke voorwaarden (stedenbouwkundig, aard van de werkzaamheden, bestemming) het project voldoet. Uiteindelijk zal de module berichten of het project of een deel van het project aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen. Bij die eindbeslissing worden, indien de energieprestatieregelgeving van toepassing is, de EPB-eisen opgesomd waaraan het bouwproject of deel van het bouwproject moet voldoen.