Wilsbeschikking met betrekking tot de orgaantransplantatie

Bij iedere Belg kunnen na zijn overlijden organen of weefsels weggenomen worden. We spreken hier van een stilzwijgende toestemming omdat iedereen die zich vooraf niet verzet, bereid wordt geacht organen af te staan na zijn/haar dood. De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot) kunnen echter nog verzet aantekenen na het overlijden. Men kan kiezen voor uitdrukkelijk verzet of uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval kunnen de familieleden zich na het overlijden NIET verzetten tegen orgaantransplantatie waarmee de overledene had ingestemd. Men kan steeds een toestemming of weigering herroepen.

Voorwaarden:

Voor een minderjarige : de persoon die over het hoederecht beschikt.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kosten

gratis

Stap 1: Aanmelding

Betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden. Er wordt een verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking (verzet, toestemming of herroeping) afgelegd bij de dienst bevolking. Die stuurt een kopie van de verklaring op naar de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Coördinatie Organen, Eurostation - blok II - bureau 1D028, Victor Hortaplaats 40BP10 te 1060 Brussel.