Voorwaarden huwelijk

Een huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen twee personen.

Van deze overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld, namelijk de huwelijksakte.

De dienst Burgerlijke Stand vraagt  de nodige documenten op zoals geboorteakte, eventueel  echtscheidingsakte of overlijdensakte van Belgen. De akten die in het buitenland opgemaakt zijn, moeten door betrokkenen zelf opgevraagd worden: letterlijk afschrift van de geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat, bewijs van gewoonterecht, bewijs van nationaliteit. Al deze akten dienen gelegaliseerd en vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler.  

Nadat deze documenten binnen zijn, worden de aanstaanden uitgenodigd om de huwelijksaangifte te doen. Deze moet minstens 15 dagen vóór het geplande huwelijk gedaan worden door de aanstaande echtgenoten samen.

Voorwaarden:

De vereiste leeftijd om te trouwen, volgens de Belgische wetgeving, is 18 jaar. Vanaf die leeftijd is geen toestemming van de ouders meer vereist. Indien een minderjarige wenst te huwen moet eerst de “ontheffing van leeftijdsvereiste” worden uitgesproken door de jeugdrechter; dit kan op twee manieren:

  • De ouders van de toekomstige bruid en/of bruidegom schrijven een brief naar de jeugdrechter waarin zij ontheffing van de leeftijdsvereiste vragen. Het feit dat de ouders deze brief schrijven houdt in dat zij ook instemmen met het huwelijk.
  • Indien de ouders de aanvraag niet willen doen, kan de minderjarige zelf de ontheffing van de leeftijdsvereiste aanvragen. De jeugdrechter geeft dan na een kort onderzoek al of niet de toestemming aan de minderjarige om te huwen. De jeugdrechter doet uitspraak binnen de 15 dagen na het indienen van de aanvraag. Tegen het uitgesproken vonnis is beroep mogelijk.

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart en/of paspoort

Stap 1: Bepaal plaats en datum van het huwelijk

Men kan huwen in de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten woont.

in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland

in de Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd

in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont

in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

Stap 2: Aangifte

De aangifte moet wettelijk minstens 15 dagen voor het huwelijk gebeuren in de gemeente waar het huwelijk zal plaats hebben.  Men moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart. Het huwelijk moet dan plaatsvinden binnen de 6 maanden. De 2 getuigen bij het huwelijk moeten meerderjarig zijn. Bij de huwelijksaangifte moeten over die getuigen volgende gegevens bekend zijn: de naam, alle voornamen, geboortedatum, woonplaats, en de eventuele graad van verwantschap met één van de verloofden.

Sinds 1 juli 2010 werd de verplichting van 2 getuigen bij het toetrekken van het huwelijk afgeschaft. De toekomstige echtgenoten hebben voortaan de mogelijkeheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen.

Stap 3: Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk

Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een ander doel, zoals het regelen van fiscale voordelen of de uitwerking van erfenissen, het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk. Indien de intenties van de aangevers onduidelijk zijn kan het huwelijk met een termijn van twee maanden uitgesteld worden om onderzoek naar die intenties mogelijk te maken. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft kan geweigerd worden het huwelijk te sluiten.

Stap 4: De huwelijksceremonie

De huwelijksplechtigheden gaan door in de trouwzaal van het gemeentehuis. Elke plechtigheid duurt ongeveer 30 minuten en kent volgend verloop: -een verwelkoming door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand -voorlezing van een samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten -de eigenlijke huwelijksvoltrekking (het zogenaamde "ja-woord") - de voorlezing van de huwelijksakte -de ondertekening van de huwelijksakte door de echtgenoten, de getuigen en de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand - indien gewenst het opsteken van de trouwringen -een gelegenheidswoord van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.