Verklaring van wettelijke samenwoning

De wet van 23.11.1998 betreffende de wettelijke samenwoonst is in voege sedert 01.01.2000.

De artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek werden aangepast.

De “verklaring van wettelijke samenwoonst” kan afgelegd worden in de dienst bevolking. De officiële verklaring kan louter administratief gebeuren.

Voorwaarden:

Niet door huwelijk verbonden zijn en samenwonend zijn.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kosten

kosteloos

Wat moet je meebrengen?

identiteitsdocumenten

Stap 1: Afleggen schriftelijke verklaring

Belanghebbenden leggen een schriftelijke verklaring af op het gemeentebestuur van de gemeenschappelijke woonplaats, met de volgende gegevens:

  • datum
  • naam en voornamen, geboorteplaats en datum van beide partijen
  • de gemeenschappelijke woonplaats
  • de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
  • de vermelding dat beide partijen kennis hebben genomen van artikelen 1475 t/m 1479 van het Burgerlijk Wetboek (best de tekst van deze artikelen op de keerzijde van het aanvraagformulier laten paraferen door beiden).
  • in voorkomend geval, de vermelding van een notariële overeenkomst tot regeling van de modaliteiten. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gaat na of beide partijden aan de wettelijke voorwaarden inzake wettelijk samenwonen voldoen (bv. ongehuwd zijn, effectief samenwonen) en maakt in bevestigend geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister.

Dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kanaal:

Ter plaatse