Verklaring einde wettelijke samenwoning

Elke verklaring wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de contracterende partijen huwt of overlijdt. Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden op verklaring door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen.

Beëindiging in onderlinge overeenstemming door middel van een schriftelijke verklaring met volgende gegevens

  • datum van de verklaring
  • naam, voornamen, geboorteplaats en -data van beide partijen
  • handtekening van beide partijen
  • woonplaats van beide partijen
  • vermelding van de wil de wettelijke samenleving te verbreken

De verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning dient
schriftelijk te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van
de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het
bevolkings- of vreemdelingenregister. Dit geschrift moet aan zekere
vormvoorwaarden voldoen. In geval van éénzijdige beëindiging zal de
overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend
worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand
betaald worden door degene die verklaart de wettelijke samenwoning te
willen beëindigen.

 

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kosten

Als het wettelijk samenwonen bij onderlinge overeenstemming beëindigd wordt is de dienstverlening kosteloos. Indien één der samenwonenden eenzijdig het wettelijk samenwonen wil beëindigen moet een provisie betaald worden voor een deurwaarder via de dienst bevolking om later de verklaring aan de andere samenwonende te betekenen.

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart