Rustpensioen werknemers, zelfstandige, vastbenoemd ambtenaar

Als je werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privé sector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld, kan je in aanmerking komen voor een werknemerspensioen.

Indien je tijdens je loopbaan grens- of seizoenwerknemer in het buitenland bent geweest, was je in de regel tijdens je tewerkstelling onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling. Voor die tewerkstelling kan je aanspraak maken op een buitenlands pensioen.

Als je in België een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefende kan je in aanmerking komen voor een rustpensioen als zelfstandige.

Als je als vastbenoemd ambtenaar werkt of gewerkt heeft, kan je je pensioen niet aanvragen via deze toepassing. Richt je tot je laatste werkgever in overheidsdienst of tot Pensioendienst voor de overheidssector.

In het geval van een gemengde loopbaan met een periode als vastbenoemd ambtenaar kan je alleen de aanvraag voor de loopbaan als werknemer en/of zelfstandige online indienen.

Wanneer?

Je kan je pensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Het rustpensioen werknemer/zelfstandige kan je dus ten vroegste vanaf de leeftijd van 59 jaar aanvragen,tenzij je gewerkt hebt in een speciaal stelsel).

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wilt gaan, hoef je geen aanvraag in te dienen. In dat geval starten de pensioendiensten automatisch de aanvraagprocedure. Deze dienst laat je schriftelijk weten welk gewestelijk kantoor uw dossier behandelt.

Hoe?

Via de website www.pensioenaanvraag.be kan je zelf je pensioen aanvragen. 
Je moet je op pensioenaanvraag.be eerst identificeren aan de hand van je elektronische identiteitskaart of token. Vervolgens moet je je gegevens controleren en aanvullen. Ten slotte wordt de aanvraag overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact met je zal opnemen om bepaalde informatie toe te lichten. Nadat je online aanvraag voltooid is, zal je een ontvangstbewijs ontvangen. Druk dat ontvangstbewijs af en bewaar het zorgvuldig.

Meer info

Om de vooruitgang van je dossier te kennen, kan je je richten tot :

Indien je dat wenst, kan je je tot de dienst Burgerzaken wenden, die de aanvraag dan voor je uitvoert.

Wat moet je meebrengen?

    • Je elektronische identiteitskaart
    • Je telefoonnummer en/of e-mailadres

Meer info:

RVP Kortrijk