Openbaar onderzoek: Vlaamse GLB 2023-2027

Gepubliceerd op Vrijdag 14 januari 2022

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering).

In een eerste stap werd een ontwerp-MER uitgewerkt.

In een tweede stap zal het plan-MER in openbaar onderzoek gaan in het voorjaar van 2022. Na het afronden van deze m.e.r.-procedure zal het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De volgende stap is om datzelfde plan bij de Europese Commissie ter goedkeuring in te dienen, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2023 kan starten.

 

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022)

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) wordt een openbaar onderzoek voor het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 is vanaf 14 januari terug te vinden via de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel);
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij
  Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0-272 – GLB
  Ellipsgebouw, 5de verdieping
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de goedkeuring van het definitieve plan-MER en bij de vaststelling van het definitieve Vlaamse GLB-Strategisch Plan.

 

Meer informatie vindt u terug op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).

openbaar onderzoek Vlaamse GLB