Financiële hulp voor gezinnen bij de aankoop van een laptop

Gepubliceerd op Maandag 10 januari 2022

Het OCMW van Spiere-Helkijn wil gezinnen die het financieel minder breed hebben helpen bij de aankoop van een laptop/PC. Hieronder kan u het volledige reglement raadplegen, voor meer info en om te weten of u in aanmerking komt kan u steeds terecht bij het OCMW.

Artikel 1: Het OCMW van Spiere-Helkijn koopt computers/laptops aan voor gezinnen met kinderen die wegens omstandigheden moeite hebben om dit zelf aan te kopen.

Artikel 2: Het doel van dit reglement is het dichten van de digitale kloof. Het OCMW heeft hiervoor Vlaamse en federale subsidies ontvangen.

Artikel 3:  De begunstigden, enkel gezinnen met kinderen, ongeacht 1-ouder of 2-oudergezin, hebben op basis van financieel onderzoek door het OCMW een maximale inkomensgrens van het bedrag leefloon gezinshoofd + 25% (dat komt momenteel neer op € 1384.54 + 25% € 346.14 = € 1730.67). Er wordt geen rekening gehouden met het Groeipakket.

Artikel 4: Er kan één computer/laptop toegekend worden per gezin met een tussenkomst van 500 EUR in de kostprijs door het OCMW. De begunstigde dient het saldo boven 500 EUR terug te betalen volgens de afspraken te maken met de sociale dienst van het OCMW.

Artikel 5: De computer/laptop wordt eigendom van de begunstigde, doch wel onder volgende voorwaarden:

 • Bij afgifte wordt een ontvangstbewijs ondertekend door begunstigde waardoor deze zich akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden
 • De PC, in goede staat ontvangen, zal niet aan derden ter beschikking gesteld worden, verkocht worden of op andere wijze vervreemd worden.  4 jaar vanaf datum vermeld op het ontvangstbewijs mag het OCMW de aanwezigheid van de PC thuis controleren. Bij een inbreuk dient de tussenkomst van het OCMW in de kostprijs terugbetaald te worden.
 • De begunstigde is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de apparatuur
 • De kosten van reparatie en onderhoud zijn voor rekening van de begunstigde
 • Het is de begunstigde verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen (= het dichten van de digitale kloof) of die het imago van het OCMW kunnen schaden. Illegale doeleinden worden op geen enkele wijze toegestaan.
 • Er wordt enkel legale software geïnstalleerd
 • De begunstigde dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodieke wachtwoorden, virusscanner, firewall en dergelijke
 • De begunstigde dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur.
 • In geval van schade of diefstal van de apparatuur is de begunstigde verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende werkdag te melden aan het OCMW. Begunstigde laat zo mogelijk door de politie daarvan een proces-verbaal opmaken.
 • Bij een eventuele verhuizing naar een andere gemeente, betaalt de begunstigde:
  • Binnen het eerste jaar na de terbeschikkingstelling 400 EUR terug aan het OCMW Spiere-Helkijn
  • Binnen het tweede jaar 300 EUR
  • Binnen het derde jaar 200 EUR
  • Binnen het vierde jaar 100 EUR

Artikel 6: De aanvraag voor een computer/laptop gebeurt bij de sociale dienst van het OCMW. Op basis van onderhavig reglement en op basis van sociaal onderzoek kan de sociale dienst computers/laptops toekennen aan begunstigden. Dit reglement treedt in werking vanaf heden tot en met 31/12/2024