Buurten op de Buiten 2022

Gepubliceerd op Vrijdag 14 januari 2022

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun landelijk dorp of buurt willen bevorderen.

 

Doelstelling

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of landelijke buurt verbeteren en die de contacten tussen bewoners bevorderen.

“Buurten op den Buiten” richt zich tot landelijke gemeenten. Enkel gemeenten die aangeduid zijn als plattelandsgebied volgens het “Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling” komen in aanmerking.

 

Aard van de projecten

Een brede waaier van projecten komt in aanmerking:

 • Stimuleren van het gemeenschapsleven (samen dingen doen).
 • Solidariteit en contact tussen bewoners bevorderen (onderlinge hulp, uitwisseling van diensten, buurtkrant, ...).
 • Opzetten van culturele en recreatieve activiteiten, het bewaren of opnieuw activeren van cultuurhistorische evenementen.
 • Aangenamer maken van de leefomgeving (onderhoud klein erfgoed en landschapselementen, kleinschalige natuur- en klimaatprojecten, kleine wildernissen, tiny forests, ..)
 • De (her)aanleg van publieke ruimtes (gemeenschapstuinen, speelterreinen, ontmoetingsruimtes, groene rustplekken, ...).
 • Versterken van draagvlak voor landschaps- en natuurherstel door community building.

 

Doelpubliek

Projecten kunnen worden ingediend door:

 • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen zoals een burengroep, buurtcomité, ...);
 • Lokale organisaties en verenigingen die een activiteit ontwikkelen samen met bewoners en waarbij de activiteit niet beperkt blijft tot de leden van de vereniging; 
 • Lokale besturen die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen en samen concrete dingen realiseren.

 

Waarvoor kan steun aangevraagd worden?

Verschillende kostenposten komen in aanmerking. Enkele bijvoorbeelden:

 • Aankoop van materialen (bv. zitbank, tuingerief, planten, speeltuigen, ...).
 • Drukwerk en communicatie (bv. flyers, banners, nieuwsbrieven, ...)
 • Vrijwilligersvergoedingen: op voorwaarde dat deze direct gelinkt zijn aan het project.
 • Voor personeelskosten kan geen steun aangevraagd worden.
 • Noot: steun aanvragen voor infrastructuurwerken en communicatie kan, maar mag niet het zwaartepunt vormen. De focus moet liggen op steun voor acties die mensen samenbrengen.

 

Ontvankelijkheidscriteria

Ingediende dossiers moeten aan volgende ontvankelijkheidscriteria beantwoorden om in aanmerking te komen:

 • het kandidaatsdossier moet online ingediend zijn (www.kbs-frb.be)
 • de indiener van het project:
  • is ouder dan 18 jaar
  • is gevestigd in een landelijke gemeente zoals gedefinieerd door het “Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling”. Zie einde van dit document.
  • is geen commerciële organisatie
  • neemt deel aan een bijeenkomst voor ervaringsuitwisseling georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting
 • het project
  • is een niet-commercieel project van algemeen belang
  • situeert zich in een landelijke gemeente zoals gedefinieerd door het “Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling”. 
  • wordt uitgevoerd in de periode juni 2022 en mei 2023.

 

Selectiecriteria

Met betrekking tot het participatieve karakter van het project:

 • Het project is concreet en betrekt actief de bewoners reeds vanaf de ontwikkeling van het projectidee. Participatieve voortrajecten worden niet gefinancierd.
 • Het kandidaatsdossier geeft duidelijke informatie over de doelgroepen die het project beoogt te betrekken.
 • De acties die worden ondernomen om de doelgroep te bereiken, getuigen van kwaliteit en hebben een wervend karakter.

Met betrekking tot de meerwaarde voor de buurt of het dorp:

 • Het project beantwoordt aan de behoeften van de buurt- of dorpsbewoners.
 • Het project spreekt zoveel mogelijk buurt- of dorpsbewoners aan.
 • Het project verbetert de levenskwaliteit van de buurt of het dorp.
 • Het project is haalbaar.
 • Indien het project focust op infrastructuur (bv. renovatie van een ontmoetingsruimte) moet aangegeven worden:
  • welke acties ondernomen worden om mensen samen te brengen;
  • hoe en door wie de infrastructuur in de toekomst beheerd zal worden.

Met betrekking tot formele criteria:

 • De jury geeft voorrang aan projecten met een duurzaam karakter en aan projecten waar de klemtoon ligt op niet-éénmalige acties.
 • Projecten die steun aanvragen voor de reguliere werking van een vereniging komen niet in aanmerking.
 • Enkel kosten die direct gelinkt zijn aan het initiatief, komen in aanmerking.
 • De jury zal voorrang geven aan projecten die nog geen financiële steun ontvingen (via Buurten op den Buiten of andere kanalen). Indien er via andere kanelen ook financiering wordt gezocht, moet duidelijk omschreven worden voor welk onderdeel de steun van Buurten op den Buiten gebruikt zal worden.

 

Financiële steun

Tot €5.000

 

Timing

 • Datum lancering oproep: 10/01/2022
 • Uiterste datum indiening dossiers: 24/02/2022
 • Datum bekendmaking: einde mei 2022

 

Contact

 • Voor algemene info kan u of bellen naar ons contact center: 02-500 4 555
 • Voor specifieke vragen kan u contact opnemen met Dorien Baelden: 02-549 02 55, baelden.d@kbs-frb.be.

 

Buurten op den buiten