Milieuvergunning Vlarem klasse 2

Hebt u voor uw bedrijf een milieuvergunning klasse 2 nodig dan kunt u dit opzoeken in de Rubriekenlijst Vlarem 1. Uiteraard kunt u voor meer inlichtingen hierover ook terecht bij de milieudienst. Het aanvraagformulier klasse 2 kunt u aanvragen op de dienst milieu, cel vergunningen of rechtstreeks downloaden via aanvraagformulier milieuvergunning klasse 2.

Kosten

Bij een aanvraag voor een milieuvergunning van Klasse 2 moet u 61,97 euro dossiertaks betalen op rekeningnummer 091-2206066-24 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, met de vermelding 'Vlarem dossiertaks'.

Deze dossiertaks moet u betalen vóór het indienen van de aanvraag. Het bewijs van betaling voegt u bij het aanvraagdossier.

Ondertussen zal u in de loop van de procedure ook een betalingsopdracht ontvangen voor een gemeentelijke dossiertaks ter waarde van 250 euro als deelname in de kosten voor de behandeling van uw aanvraag.

Stap 1: Waar indienen?

Het meldingsformulier voor een inrichting van klasse 2 moet u indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

U kan dit dossier tegen ontvangstbewijs in 7-voud bezorgen aan de technische dienst of aangetekend verzenden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Stap 2: Bijlagen

Bij dit aanvraagformulier moeten een aantal bijlagen worden gevoegd zoals:

  • een situeringsplan
  • 1 of meer uitvoeringsplannen
  • het bewijs van betaling dossiertaks
  • eventueel andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken

Een opsommingslijst van de in te dienen bijlagen bij de aanvraag van een milieuvergunning klasse 2, volgens de VLAREM-procedure kunt u vinden via in te dienen documenten vergunning klasse 2.

Stap 3: Behandelingsprocedure

Eerst wordt onderzocht of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Hiervan krijgt u via aangetekende brief bericht.

Stap 4: Openbaar onderzoek

Er is gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek.
Een grote gele affiche aangeplakt in het gemeentehuis en op de plaats van de geplande inrichting geldt als bekendmaking.
Tijdens die periode vraagt men bij verschillende instanties advies aan voor zover dit volgens de aard van de activiteiten nodig is.

Stap 5: Beslissing

Binnen de 3 maanden neemt het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing en betekent deze beslissing aan de aanvrager.  Deze beslissing wordt aangeplakt op de plaats van de geplande inrichting.

De beslissingtermijn van 3 maanden is éénmaal verlengbaar met 1.5 maand.