Milieuvergunning Vlarem klasse 1

Hebt u voor uw bedrijf een milieuvergunning klasse 1 nodig dan kunt u dit opzoeken in de rubriekenlijst van Vlarem I. Uiteraard kunt u voor meer inlichtingen hierover ook terecht bij de milieudienst. Het meldingsformulier klasse 1 kunt u aanvragen op de milieudienst of rechtstreeks downloaden via  aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Technische dienst

Kosten

Bij een aanvraag voor een milieuvergunning van Klasse 1 moet u 123,95 euro dossiertaks betalen op rekeningnummer 091-2206066-24 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, met de vermelding 'Vlarem dossiertaks'.

Ondertussen zal u in de loop van de procedure ook een betalingsopdracht ontvangen voor een gemeentelijke dossiertaks ter waarde van 750.00 euro als deelname in de onkosten voor de behandeling van uw aanvraag. 

Als u ook een milieueffectenrapport (MER) en/of een veiligheidsrapport (RP) moet opstellen, betaalt u bijkomend nog 247,89 euro dossiertaks.

Stap 1: Waar indienen?

Het milieuvergunningsdossier voor een inrichting van klasse 1 moet u indienen in 10 exemplaren via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs bij:

Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge

Dienst:

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Stap 2: Bijlagen

Bij dit aanvraagformulier moeten een aantal bijlagen worden gevoegd zoals:

  • een uittreksel uit het kadastraal plan met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke percelen, gelegen in een straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting. U moet ook een lijst van de eigenaars van deze kadastrale percelen bijvoegen want de gemeente is verplicht hen aan te schrijven voor het openbaar onderzoek.
  • een situeringsplan (schaal minimum 1/1000) met de ligging van de gebouwen ten opzichte van de aanpalende percelen.
  • één of meerdere uitvoeringsplannen (schaal minimum 1/200), met aanduiding van de aangevraagde installaties, lozingspunten.

Een checklist voor een milieuvergunningsaanvraag klasse 1, volgens de VLAREM-procedure kunt u terugvinden via checklist milieuvergunningsaanvraag klasse 1.

Dienst:

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Stap 3: Behandelingsprocedure

Na de ontvankelijk en volledigheidsverklaring door de Deputatie wordt er gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd. 
Een grote gele affiche aangeplakt in het gemeentehuis en op de plaats van de geplande inrichting geldt als bekendmaking, daarbij komt nog de publicatie in een dag-/weekblad met regionaal karakter en op de gemeentelijke website.

Dienst:

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Stap 4: Beslissing

De Deputatie doet uitspraak binnen een termijn van 4 maanden vanaf de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

Stap 5: Beroep aantekenen

Binnen de 30 kalenderdagen kunt u tegen de beslissing van de Deputatie bij aangetekende brief beroep aantekenen bij:

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
Mevrouw Hilde CREVITS
Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 bus 1  
1000 BRUSSEL