Betwisting vaderschap

Betwisting vaderschap

Wanneer de moeder van een kind gehuwd is met een andere man dan de biologische vader van het kind, dan wordt het kind wettelijk beschouwd als een kind van haar echtgenoot.

Uitzonderingen:

  • het kind is geboren meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd ivm de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken
  • het kind is geboren meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, op verschillende adressen zijn ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres
  • het kind is geboren meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd.

Wil men dit veranderen dan moet men het vaderschap betwisten. De procedure kan ingezet worden door ofwel - de moeder, binnen één jaar na de geboorte van het kind - de echtgenoot of gewezen echtgenoot van de moeder, binnen één jaar nadat hij kennis kreeg van de geboorte - het kind zelf tussen 12 en 22 jaar.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart

Stap 1: Opstart procedure

De procedure moet opgestart worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. U wendt zich dus best tot een advocaat.

Dienst:

Rechtbank van Eerste Aanleg

Stap 2: Uitspraak door de rechtbank

Na de uitspraak door de Rechtbank wordt het vonnis aan de dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind gestuurd voor de overschrijving in de registers en het maken van een melding in de rand van de geboorteakte.

Stap 3: Verwittiging van de betrokkenen

De betrokken partijen worden verwittigd, alsook de dienst bevolking van de woonplaats van het kind. Het kind kan dan door de natuurlijke vader erkend worden.